Євген Корабельников
13.09.2018

Відповідальність директора за новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Нещодавно набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який дещо конкретизував та збільшив відповідальність директора названих господарських товариств та впровадив нові механізми впливу учасників на діяльність директора. В даній статті говориться про одноособовий виконавчий орган товариства (директора), але вказана нижче інформація стосується і колегіального виконавчого органу — дирекції, яка очолюється генеральним директором, та виконавчих органів, що мають іншу назву.

Директор є посадовою особою, до компетенції якої належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників. Саме тому, що директора наділено широким колом прав на управління господарським товариством, Закон встановлює деякі обмеження щодо повноважень особи, яка займає дану посаду.

Тому, якщо директор:
1) зареєстрований як фізична особа — підприємець та здійснює свою діяльність у сфері діяльності товариства;
2) є керівником або членом наглядової ради іншого суб'єкта господарювання у сфері діяльності товариства;
3) є учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, яке здійснює таку саму діяльність, що і товариство, в якому особа є директором
то має місце конфлікт інтересів. Директор зобов'язаний повідомити про це всіх учасників товариства до того, як буде прийнято рішення про призначення його на посаду, або якщо він вже займає таку посаду — протягом двох днів з моменту, коли стало відомо про конфлікт інтересів.

Замовчування директором такої інформації є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
Слід пам'ятати про те, що усна згода учасників товариства не має юридичної сили, а підтвердженням надання згоди є належним чином оформлений протокол загальних зборів учасників.

Законом передбачено і такий вид відповідальності директора як відшкодування збитків, завданих винними діями або бездіяльністю. В такому випадку товариству необхідно буде довести наявність вини директора.

Також, слід звернути увагу, що посадові особи товариства, які ввели в оману учасників товариства щодо його фінансового стану і це призвело до здійснення неправомірних виплат дивідендів учасникам товариства, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення цих виплат товариству.

Передбачена Законом і відповідальність за невчинення дій при зменшенні чистих активів товариства. Так, у разі якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, директор повинен скликати загальні збори учасників для прийняття рішення про здійснення подальших заходів.

Вказані вище санкції є правом, а не обов'язком товариства і в будь-якому випадку учасникам товариства надано право самостійно вирішувати питання притягнення до відповідальності посадових осіб.

Отже, новий Закон стає на захист прав учасників товариства та збільшує відповідальність директора. В зв'язку з цим директору необхідно серйозно відноситись до оформлення відповідних документів (в тому числі щодо вартості чистих активів чи попередження про конфлікт інтересів) аби в подальшому не отримати негативні наслідки.
Детальніше про документи, необхідні для діяльності ТОВ, читайте за посиланням