Євген Корабельников
23.05.2018

Зміни у законодавстві щодо Товариств з обмеженою відповідальністю відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

06 лютого 2018 року був прийнятий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон про ТОВ та ТДВ), який набере чинності 17 червня 2018 року. В даній статті коротко розглянемо основні зміни, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство).

Учасники товариства
Закон України «Про господарські товариства» обмежував максимальну кількість учасників Товариства з обмеженою відповідальністю до 100 осіб. В Законі про ТОВ та ТДВ дані обмеження були зняті, тобто кількість учасників в ТОВ не обмежена.

Статутний капітал
Окремо зміни торкнулись формування статутного капіталу Товариства. Так, Закон України «Про господарські товариства» в ст. 52 закріплював імперативну вимогу щодо формування статутного капіталу учасниками Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства, а в Законі про ТОВ та ТДВ цей строк зменшили до 6 місяців, якщо інше не буде встановлено статутом Товариства. Тобто строк формування статутного капіталу може бути учасниками як зменшений, так і збільшений на власний розсуд, головне щоб конкретний строк був зазначений у статуті Товариства.
За Законом України «Про господарські товариства» (ст. 13) вклади учасників у негрошовій формі оцінювалися за згодою учасників Товариства (крім випадків встановлених законом щодо незалежної експертної перевірки), але на практиці нерідко виникали питання яким чином таку оцінку оформити: актом оцінки та приймання-передачі, визначити у протоколі Загальних зборів учасників, тощо. В Законі про ТОВ та ТДВ в ч. 3 ст. 13 зазначили, що вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства, а при створені Товариства, така оцінка визначається у рішенні засновників про створення Товариства.
Закон про ТОВ та ТДВ в ст. 15 встановлює обов'язок для виконавчого органу в разі прострочення учасником Товариства внесення вкладу, надіслати письмове попередження про прострочення та зазначити додатковий строк для погашення заборгованості. Додатковий строк не може перевищувати 30 днів.
В разі не внесення вкладу учасником Товариства протягом визначеного строку, Закон про ТОВ та ТДВ, порівняно з Законом України «Про господарські товариства», дозволяє прийняти ще одне рішення — про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками.

Відчуження частки в статутному капіталі
В Законі про ТОВ та ТДВ закріплений порядок реалізації переважного права на придбання частки учасника Товариства. Відповідно до положень ст. 20 Закону про ТОВ та ТДВ Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки іншого учасника.
Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони купують частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну і розмір частки, що продається, а також інші умови продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання такого повідомлення не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на продаж часки третій особі на 31 день з дати отримання повідомлення.
Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу частки (частини частки).
У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.
У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.
Слід зазначити, що згідно з ч. 6 ст. 20 Закону про ТОВ та ТДВ статутом Товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників Товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками Товариства, відмови від реалізації переважного права учасників Товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники Товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов'язок учасника Товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками Товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.
Що стосується виходу учасника з Товариства, то Закон про ТОВ та ТДВ передбачає надання згоди інших учасників в залежності від розміру частки. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

Органи керування
За Законом про ТОВ та ТДВ органами керування Товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі її створення) та виконавчий орган.
В цьому законі слід звернути увагу на випадки, коли скликання загальних зборів учасників є необхідним, а саме — якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
У разі порушення обов'язку, передбаченого ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ та ТДВ, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.
Новелою Закону про ТОВ та ТДВ є заочне голосування та опитування. Так питання заочного голосування регулюється ст. 35 Закону про ТОВ та ТДВ, учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування «за» чи «проти» відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.
Рішення загальних зборів учасників, можуть прийматись шляхом опитування, якщо інше не встановлено статутом Товариства, але Законом про ТОВ та ТДВ передбачені питання, рішення по яких не можуть прийматись шляхом опитування, а лише відкритим або заочним голосуванням.
Законом про ТОВ та ТДВ передбачено створення наглядової ради, але це не є обов'язком, тому доцільність її створення учасники Товариства визначають самостійно.
Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом Товариства.
Виконавчий орган Товариства може бути одноосібним або колегіальним. Законом України «Про господарські товариства» одноосібним виконавчим органом визначався «директор», а колегіальним — «дирекція» на чолі з генеральним директором. В Законі про ТОВ та ТДВ назва одноосібного та колегіального органу може визначатись учасниками самостійно із закріпленням у відповідних положеннях статуту.
Таким чином, новий Закон про ТОВ та ТДВ дає можливість учасникам: оперативніше вирішувати необхідні для діяльності Товариства питання шляхом заочного голосування чи опитування; закріплює порядок оцінювання негрошових внесків до статутного капіталу; конкретизує порядок реалізації переважного права на відчуження часток у статутному капіталі, тощо.
Всі ці зміни мають як свої позитивні так і негативні сторони, які проявлять себе вже на практиці, коли даний закон набуде чинності.
Протягом одного року з дня набрання чинності цього Закону всі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю можуть безкоштовно привести свої Статути у відповідність до нового Закону та провести держану реєстрацію відповідних змін. А протягом цього року положення старого Статуту будуть вважатися чинними і матимуть перевагу над нормами Закону про ТОВ та ТДВ у разі конкуренції закріплених положень.