Євген Корабельников
23.09.2013

Свідоцтво суб'єкта видавничої діяльності

Видавнича справа — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятихстворенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
Відповідно ст. 3 Закону України «Про видавничу справу» видавнича справа спрямована на:
1. задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;
2. створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
3. забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
4. сприяння національно-культурному розвитку українського народу шляхом збільшення загальної кількості тиражів, обсягів та розширення тематичного спрямування українського книговидання;
5. забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповідних міжнародних угод;
6. здійснення книговидання російською мовою для забезпечення культурних потреб російського населення в Україні з урахуванням імпорту друкованої продукції;
7. здійснення книговидання мовами інших національних меншин в Україні;
8. збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали б у світі знання про Україну;
9. зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу і мережі розповсюдження видавничої продукції;
10. сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними друкованими виданнями.
Складовими частинами видавничої справи є видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції та розповсюдження видавничої продукції.
Під видавцями розуміють видавництва, видавничі організації, фізичних осіб — підприємців, які здійснюють випуск видавничої продукції.
Під виготівниками видавничої продукції розуміють підприємства, установи і організації, фізичних осіб — підприємців, які випускають видавничу продукцію.
Під розповсюджувачами видавничої продукції розуміють фізичних чи юридичних осіб, яка займається розповсюдженням видавничої продукції.
Суб'єктами видавничої справи (видавцями, виготівниками, розповсюджувачами) можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших держав.
Суб'єкти видавничої справи підлягають внесенню до державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — Державний реєстр) в порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. № 1540 «Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції».
Суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру вносить Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі — Держкомтелерадіо) та його місцеві підрозділи.
Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру здійснюється на підставі заяви, яка подається Держкомтелерадіо або його відповідному місцевому підрозділу. Заява подається до Держкомтелерадіо у випадку якщо обсяг випуску видавничої продукції становить понад 5 назв на рік, або виготівники випускають видавничу продукцію на суму понад 500 тис. гривень на рік, або розповсюджувачі видавничої продукції мають мережу книгорозповсюдження.
У заяві до Державного реєстру мають бути зазначені відомості про засновників, дані про суб'єкта видавничої справи, мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію, джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження, джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
До заяви потрібно додати нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи — підприємця або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут, положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір), передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.
Заява про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру розглядається в місячний термін з дня її надходження до Держкомтелерадіо або його відповідного місцевого підрозділу.
Розглянувши заяву, Держкомтелерадіо приймає рішення про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру або про відмову у внесенні суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру. Також Держкомтелерадіо може прийняти рішення про припинення розгляду заяви, якщо установчими документами заявника не передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції або заявник не зазначив усіх необхідних відомостей.
Держкомтелерадіо повідомляє заявника про прийняття рішення письмово.
За внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції передбачений реєстраційний збір в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На даний час реєстраційний збір складає 425 гривень.