Формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю майном

Связанные материалы:

Відповідно до ч. 1 ст. 144 Цивільного кодексу України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю (дали – ТОВ) складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів та зазначається в статуті ТОВ. Статутом також визначається й порядок утворення статутного капіталу.
Виходячи з положень ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу України та ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» вкладом до статутного капіталу ТОВ можуть бути: гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
Найпоширеніший спосіб формування статутного капіталу – внесення грошових коштів або майна. Але якщо з грошима все просто і зрозуміло, то у випадку, коли внеском виступає майно, постає питання: як визначити вартість такого майна та підтвердити факт його внесення до статутного капіталу?
Справа у тому, що ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» містить положення про те, що грошова оцінка майнового вкладу засновника (учасника) господарського товариства, включаючи ТОВ, здійснюється за згодою його засновників (учасників). З іншого боку, форми документів, якими би підтверджувались оцінка та внесення засновником (учасником) свого вкладу до статутного капіталу ТОВ (щоправда, як і для будь-якого іншого товариства), законодавством не встановлені.
На нашу думку, факт внесення засновником (учасником) свого вкладу у вигляді майна до статутного капіталу ТОВ повинно засвідчити підписання двох актів: акту оцінки майна (далі – Акт оцінки) засновниками (учасниками) та акту приймання-передачі майна (далі – Акт передачі) засновником (учасником).
Як було зазначено вище, на законодавчому рівні форми таких актів не встановлені, тому вони можуть складатися в довільній формі, але вважаємо, що вини повинні містити наступні реквізити:
Акт оцінки:
 місце та дату складення акту;
 повне найменування ТОВ, до статутного капіталу якого буде вноситись вклад;
 повне найменування засновника (учасника) – юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові засновника (учасника) – фізичної особи, майно якого оцінюється;
 мету проведення оцінки майна;
 реквізити документів, які підтверджують право власності на майно, яке оцінюється (за необхідності);
 опис об’єкта оцінки;
 висновок про вартість майна;
 підписи усіх засновників (учасників).
Акт передачі:
 місце та дату складення акту;
 повне найменування засновника (учасника) – юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові засновника (учасника) – фізичної особи;
 прізвище, ім’я, по-батькові керівника ТОВ;
 повне найменування ТОВ, до статутного капіталу якого вноситись вклад;
 посилання на пункти статуту, в яких зазначається інформація про формування статутного капіталу ТОВ;
 вид, назву та розмір вкладу, який передається керівнику для формування статутного капіталу;
 підписи сторін акту.

Чинне законодавство не встановлює критерії щодо оцінки засновниками (учасниками) вкладів до статутного капіталу, а тому оцінка вартості вкладу відбувається на власний розсуд засновників (учасників). Ця вартість в подальшому зазначається у протоколі Загальних зборів Учасників, статуті ТОВ та вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Насамкінець нагадаємо, що норми ч. 3 ст. 144 Цивільного кодексу України та ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» зобов’язують засновників ТОВ внести свої вклади до статутного капіталу в повному обсязі до закінчення першого року з дня державної реєстрації ТОВ. І це незалежно від того, що являють собою вклади до статутного капіталу (гроші, майно і т. ін.).